برنامه آموزشی مدیریت پروژه
اشتراک کنندگان: مسؤلین و رؤسای دفاتر (AWRO,AREP,GDEST, ACKU,TAF
ترینر پروژه استاد سجاد احمد
مکان: هوتل سپین زر, کابل, افغانستان
تاریخ شروع: 2016-11-13
تاریخ ختم: 2016-11-17

Project Management Training
Participants: The Staff Members of AWRO, AREP, GDEST, ACKU
Trainer: Mr. Sajjad Ahmad
Venue: Spinzar Hotel, Kabul, Afghanistan
Dated: 13-11-2016 till 17-11-2016